Impulse Billiards Ltd


РЕЧНИК НА БИЛЯРДНИТЕ ТЕРМИНИ


със съдействието на Импулс Билярд ЕООД
лого на Импулс Билярд


ANGLED (енгълд) = В ЪГЪЛА (при снукър и билярд с отвори) - когато ъгъла на джоба не позволява на играча да стреля с топката-бияч директно по топката-мишена.

ANGLE SHOT (енгъл шот) = УДАР С ЪГЪЛ (при билярд с отвори) – удар, при който топката-бияч трябва да удари топката-мишена по друг начин, а не с прав (директен) удар.

APEX OF TRIANGLE = ВРЪХ НА ТРИЪГЪЛНИКА (при билярд с отвори) – позицията при групирането на топките-мишени в основно (начално) положение ; положението на най-предната топка в пирамидата.

AROUND THE TABLE (ъраунд дъ тейбъл) = ОКОЛО МАСАТА (при карамбол) – описва удари, при които топката-бияч удря три или повече борда, обикновено включвайки двата къси борда, при опит за отбелязване на точка.

BALANCE POINT (баланс поинт) = ТОЧКА НА БАЛАНС (ЦЕНТЪР НА ТЕЖЕСТТА)(общ термин) – точка на щеката, при която щеката ще остане в хоризонтално положение ако се държи само в тази точка – обикновено се намира на 18 инча (45,72 см) от задния край на щеката.

BALL ON (бол он) = ТОПКА-МИШЕНА ЗА ИГРА (снукър) – цветна (не червена) топка, която играчът иска да вкара съгласно правилата на играта. Същото е и "ON BALL"(он бол).

BANK SHOT (бенк шот) = УДАР ПО БОРДА (при билярд с отвори) – удар, при който топката-мишена се удря в един или повече борда, преди да бъде вкарана; случаен контакт докато топката се движи близо или по борда не се квалифицира като удар по борда. Това не е очевиден удар и трябва да се договори при игри, при които се изискват обявени удари.

BAULK (болк) = БОЛК ЗОНА (снукър) – мястото между долния борд (от страната на началото на ирата) и болк-линията.

BAULK LINE (болк-лайн) = БОЛК ЛИНИЯ (снукър) – права линия, начертана на 29 инча (73,66 см) успоредно на вътрешния край на долния (начален) борд.

BED OF THE TABLE = ПОЛЕ НА МАСАТА (общо) – плоскост, покрита със сукно повърхност на масата, ограничена от бордовете; игралното поле измерено между върховете на всички бордове.

BLIND DRAW (блайнд дроу) = СЛЯП ИЗБОР (общо) – метод, използуван за определяне на двойките или отборите от играчи в турнирите, който позволява напълно случайно образуване на двойките или отборите от състезателите.

BOTTLE (ботъл) = (при билярд с отвори) – специално оформен кожен или пластмасов съд, който се използва при различни игри (наричан също и SHAKE BOTTLE (шейк-ботъл).

BOTTOM CUSHION (ботъм къшън) = ДОЛЕН (НАЧАЛЕН) БОРД (снукър) – борда, разположен в началото на игралната маса, успоредно на полукръглата очертана зона, граничеща с болк-линията, чийто размер се определя от големината на масата.

BREAK(брейк) = РАЗБИВАНЕ (при билярд с отвори) – разбиващ удар.

BREAKING VIOLATION (брейкинг вайолейшън) = НАРУШАВАНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА РАЗБИВАНЕ (при билярд с отвори) – нарушаване на някои специални правила, които се прилагат само при началния разбиващ удар при някои игри. Ако не е уточнено в отделни правила на играта, нарушаването на правилата на разбиването не се счита за фал.

BRIDGE (бридж) = МОСТ (общо) – конфигурацията на ръката, която държи и направлява предния край на щеката по време на игра.

BURST (бърст) = БЪРСТ (билярд с отвори) – отбелязване на повече от 41 точки.

BUTT OF CUE = ЛОЖА(ДРЪЖКА) НА ЩЕКАТА (общо) – по-дебелият край на щеката. При щеки от две части, ложата стига до мястото на наставянето.

CALL SHOT (кол шот) = ОБЯВЕН УДАР (при билярд с отвори) – изискване играчът да посочи, преди всеки един удар, по коя топка ще играе и в кой джоб ще я вкара. При обявяване на удара не е необходимо да се посочват детайли като брой бордовете, бордовете на топката-мишена, удари между топки, карамболи и т.н. Изключения са правилата за играта "BANK POOL"(бенк пул).

CALLED BALL (колд бол) = ОБЯВЕНА ТОПКА (при билярд с отвори) – топката, която играчът е посочил, че ще вкара при удара си.

CALLED POCKET (колд покет) = ОБЯВЕН ДЖОБ (при билярд с отвори) – джобът, в който играчът е посочил, че ще вкара топката.

CAROM, SCORING (керъм скоринг) = ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ТОЧКИ ПРИ (С) КАРАМБОЛ (общо) – контакт на топката-бияч с топка-мишена или борда по такъв начин, че да се зачете точка, в зависимост от специфичните правила на играта.

CENTER SPOT (сентър спот) = ЦЕНТРАЛНА ТОЧКА (общо) – точният геометричен център на игралната повърхност на масата.

CHALK (чок) = КРЕДА(общо) – сухо, леко абразивно вещество, което се нанася на тънкия връх на щеката, за да се осигури по-добър (неплъзгащ) контакт между него и топката-бияч.

CHUCK NURSE (чък нърс) = (билярди без отвори – стрейт рейл билярдс) – техника за отбелязване на точки когато една от топките-мишени е долепена до борда, а другата се допира до нея, но не е до борда. Топката-бияч удря топката, която е долепена до борда така че тя съвсем малко се придвижва, за да направи карамбол с втората топка, оставайки в същата позиция за последващ подобен удар.

CLEAN BANK (клийн бенк) = (Бенк покет билядрс) – удар, при който топката-мишена, по която се играе, не докосва никоя друга топка.

CLEAR BALL (клиър бол) = БЯЛА ТОПКА (карамбол) – чисто бялата топка, без каквито и да били маркировки, която се използва в карамболните игри.

COMBINATION (комбинейшън) = КОМБИНАЦИЯ (при билярд с отвори) – удар, при който топката-бияч удря първо топка, която е различна от топката-мишена, след което предизвиква серия от сблъсъци (карамбол) с останалите топки.

COMBINATION ON (комбинейшън он) = ИГРАЛНА КОМБИНАЦИЯ (при билярд с отвори) – две или повече топки, разположени по такъв начин, че могат да бъдат вкарани в обявен джоб с комбиниран удар; често се нарича “dead combo” (дед комбо) или “on combo” (он комбо).

COMBINATION ON (при снукър) – виж "PLANT"(плант).

CONTACT POINT (контакт поинт) = ТОЧКА НА КОНТАКТ (УДАР) (общо) – точката на контакт между бияча и мишената, в момента когато биячът удря топката-мишена.

CORNER HOOKED (корнър хукд) = В ЪГЪЛА (при снукър и билярд с отвори) - когато ъгълът на джоба не позволява на играча да стреля с топката-бияч директно по топката-мишена – виж и "ANGLED"(eнгълд).

COUNT (каунт) = РЕЗУЛТАТ или УСПЕШЕН УДАР (общо) – терминът означава или резултат, или успешен удар, който се зачита за точка(и).

COUNT, THE (дъ каунт) = РЕЗУЛТАТЪТ (общо) – текущият резултат във всеки един момент от игра в игри където последователно се отбелязват различни и/или много точки.

CROSS CORNER (крос корнър) = ПРЕСИЧАНЕ ЗА ЪГЪЛ (при билярд с отвори) – терминът се използва за описание на удар по борда (бенк шот), който отскача от борда и влиза в ъглов джоб.

CROSS SIDE (крос сайд) = ПРЕСИЧАНЕ ЗА СТРАНИЧНИЯ ДЖОБ (при билярд с отвори) – терминът се използува за описание на удар по борда (бенк шот), който отскача от борда и влиза в страничен джоб.

CROSS TABLE SHOT(крос тейбъл шот) = УДАР ПРЕЗ МАСАТА (карамбол) – удар, при който се постига точка чрез прекарване на бияча през масата между дългите бордове.

CROTCH (кроч) = (карамбол) – ъгловата част на маса за карамбол (стрейт рейл билярд), в която играчът не може да направи повече от 3 последователни точки, след които следва да изкара поне една от топките-мишени извън тази част. Четирите кроч-а се определят като тези места, намиращи се между кроч-линиите, теглени между първия "даймънд" (диамант) на крайния борд и втория "даймънд" на страничния борд.

CRUTCH (кръч) = ЧАТАЛ (общо) – разговорен термин за металната част (моста) на изкуствения удължител.

CUE (кю) = ЩЕКА (общо) – приспособление, обикновено от дърво, използувано за удар върху топката-бияч при игри на билярд.

CUE BALL (кю бол) = ТОПКА-БИЯЧ (общо) – бялата, неномерирана топка, която винаги се удря първа със щеката по време на играта.

CUE BALL IN HAND (кю бол ин хенд) = РАЗПОЛАГАМ ЗА ВРЪЩАНЕ БЯЛАТА ТОПКА (при билярд с отвори) – топката-бияч може да се върне в игра чрез поставяне на произволно място на игралното поле.

CUE BALL IN HAND BEHIND THE HEAD STRING(кю бол ин хенд бихайнд дъ хед стринг) = РАЗПОЛАГАМ ЗА ВРЪЩАНЕ БЯЛАТА ТОПКА ЗАД ПРЕДНАТА ЛИНИЯ (при билярд с отвори) – топката-бияч може да се върне в игра чрез поставяне на произволно място в полето, ограничено между междата на долната мушка (head string) и предния (начален) борд, но без да има допир с някоя топка-мишена.

CUE BALL IN HAND WITHIN THE D (кю бол ин хенд уитин дъ Ди) (снукър) – виж следващия термин.

CUE BALL IN HAND WITHIN THE HALF CIRCLE (кю бол ин хенд уитин дъ халф съркъл) = РАЗПОЛАГАМ ЗА ВРЪЩАНЕ БЯЛАТА ТОПКА В ПОЛУ-КРЪГА (снукър) – бялата топка се връща в игра в полу-кръга, когато тя е била вкарана в джоб или е излязла от масата. Бялата топка може да бъде поставена на произволно място в или на линията на полу-кръга. Тя може да бъде премествана (остава IN HAND) до момента, когато е ударена от играча с върха на щеката или бъде извършен фал докато топката е на масата.

CUE TIP(кю тип) = ВРЪХ НА ЩЕКАТА (общо) – парче специално обработена кожа или друг влакнест или пластичен материал, закрепено на края на щеката, което осъществява контакта с топката-бияч при изпълнението на удар.

CUSHION (къшън) = БОРД (общо) – покрита със сукно гума, която ограничава отвътре полето за игра на масата за билярд. Заедно с горната рамка оформят вътрешния периметър на игралната повърхност.

CUT SHOT (кът шот) = УДАР ПОД ЪГЪЛ (РЕЖЕЩ) (при билярд с отвори) – удар, при който топката-бияч удря топката-мишена встрани от точния й център като по този начин я насочва в посока, различна от първоначалната посока на бияча.

D (ди) = ПОЛУКРЪГЛА ЗОНА (снукър) – зона, полукръгла по форма, на която правата страна се оформя от линията между точката за жълтата топка и точката за зелената топка (намираща се на 29 инча (73,66 см) от предния край на долния борд, наричана също така "болк-лайн", а полукръгът се определя от размера на игралната маса.

DEAD BALL (дед бол) = МЪРТВА ТОПКА (при билярд с отвори) – топка-бияч, ударена по такъв начин, че цялата й скорост и/или въртене се предават на топката-мишена, при което топката-бияч не се премества въобще или се премества съвсем малко след удара в топката-мишена.

DEAD BALL SHOT (дед бол шот) = УДАР ЗА МЪРТВА ТОПКА (при билярд с отвори) – удар, при който се получава мъртва топка; често наричан и "кил шот" (kill shot), поради относителната липса на движение на топката-бияч след удара с топката-мишена.

DEAD COMBINATION (дед комбинейшън) = (при билярд с отвори) – виж "COMBINATION ON"(комбинейшън он).

DIAMONDS (даймъндс) = ДИАМАНТИ (общо) - знаци или резки по рамката с бордовете на билярдната маса, които се използуват като референтни или прицелни точки. Те са особено важни за използуването на множество математически системи, прилагани от играчите.

DRAW SHOT (дроу шот) = УДАР ПОД ЦЕНТЪРА НА БИЯЧА (УДАР "ЛАСТИК") (общо) – удар, при който топката-бияч се удря под центъра и й се придава обратно въртене, в резултат на което след удара на бияча по топката-мишена, той се връща обратно към играча.

DROP POCKETS (дроп покетс) = САМОСТОЯТЕЛНИ ДЖОБОВЕ (при билярд с отвори) – вид джобове на билярдна маса, при които няма система за автоматично връщане на топките към основата на масата; топките трябва да се вадят от джобовете поотделно.

DOUBLE ELIMINATION (дабъл елиминейшън) = ДВОЙНО ЕЛИМИНИРАНЕ (общо) – вид турнир, при който един играч не се елиминира, докато не понесе загуби в две игри.

DOUBLE ROUND ROBIN (дабъл раунд робин) = ДВОЙНА ИГРА (общо) – вид турнир, при който всеки един състезател играе с всеки един от останалите състезатели два пъти.

ENGLISH (инглиш) = СТРАНИЧЕН УДАР (общо) – придаване на странично въртене на топката-бияч чрез удрянето й встрани от центъра; използува се, за да промени естественото търкаляне на топката-бияч и/или на топката-мишена.

FEATHER SHOT (федър шот) = (общо) – удар, при който топката-бияч едвам докосва (пряко или странично) топката-мишена; изключително тънък удар.

FERRULE (ферул) = ВТУЛКА (общо) – парче предпазващ материал (обикновено пластмасово, рогово или метално) в края на щеката, върху което се поставя връхчето.

FOLLOW SHOT (фолоу шот) = УДАР НАД ЦЕНТЪРА НА БИЯЧА (УДАР "КОЛЕЛО") (общо) – удар, при който топката-бияч се удря над центъра и й се придава въртене напред, в резултат на което след удара на бияча по топката-мишена, той продължава движението си напред.

FOLLOW THROUGH (фолоу тру) = ПРЕМИНАВАНЕ НА ЩЕКАТА (общо) – движението на щеката след удара по бияча през зоната, в която преди това се е намирал бияча; щеката следва посоката на удара по-дълго време.

FOOT OF TABLE (фут ъф тейбъл) = ТАВАН НА МАСАТА (общо) – краят на масата за билярд, където се поставят или подреждат топките в началото на играта.

FOOT SPOT (фут спот) = ГОРНА МУШКА (общо) – точка при тавана на масата, където се пресичат въображаемите линии, спуснати между централните диаманти на бордовете.

FOOT STRING (фут стринг) = МЕЖДА НА ГОРНА МУШКА (общо) – линия при тавана на масата, спусната между вторите диаманти на дългите бордове, минаваща през горната мушка. Междата на горната мушка никога не е начертана на масата и никога не се употребява по време на игра.

FORCE (форс) = СИЛА НА УДАРА (общо) – силата, прилагана по време на удара по топката-бияч, която може да доведе до изкривяване и промяна на естествените ъгли и движение на топката.

FORCE DRAW (форс дроу) = (общо) – удар, при който топката-бияч отива твърде напред, следвайки топката-мишена и след това минава през мястото, където е била топката-мишена.

FORCE FOLLOW (форс фолоу) = (общо) – удар "колело" с много силно въртене напред на топката-бияч.

FOUL (фоул) = ФАЛ (общо) – нарушение на правилата на играта, които са определени или общо, или специфично за съответната игра. (Не всички нарушения на правилата на играта са фалове). Фаловете водят до наказания, също в зависимост от правилата на играта.

FOUL STROKE (фоул строук) = ПОГРЕШЕН УДАР (общо) – удар, който води до фал.

FRAME (фрейм) = ФРЕЙМ (ИГРА) (снукър) – еквивалент на една игра при снукъра.

FREE BALL (фрий бол) = СВОБОДНА ЗА ИГРА ТОПКА (снукър) – след фал, ако топката-бияч е "снукърд" ("скрита" – т.е. няма пряка видимост към "он бол" - ("топка за игра")), съдията заявява "фрий бол". Ако на ред е играчът, който не е допуснал фала, той може да заяви която и да е топка за "он бол" (топка за игра) и при неговия удар такава топка ще се счита и зачита за равна на тази "он бол", която е трябвало да бъде отигравана.

FREE BREAK (фрий брейк) = СВОБОДНО РАЗБИВАНЕ (при билярд с отвори) – начален разбиващ удар, при който може да се постигне голямо раздвижване и разместване на топките-мишени, без наказание или риск. Свободното разбиване се определя в индивидуалните правила на играта.

FROZEN (фрозeн) = БОРДОВА ТОПКА (ЗАМРЪЗНАЛА, ЗАЛЕПЕНА)(общо) – топка, която е докоснала друга топка или борда на масата.

FULL BALL (фул бол) = УДАР В УПОР (общо) – удар на топката-бияч по топката-мишена в точка, която е на линията, минаваща през средата на двете топки.

GAME (гейм) = ИГРА – цялото времетраене на играта, което започва в момента на приключване на подреждането на топките от съдията и свършва след завършването на заключителния правилен (по правилата) удар, който вкарва в джоба последната изискуема топка. При 14.1 продължителен пул, играта продължава няколко подреждания на топките.

GAME BALL (гейм бол) = ТОПКА ЗА ИГРАТА (общо) – топка, която носи победа в играта, ако бъде вкарана в джоб по правилата.

GATHER SHOT (гедър шот) = ГРУПИРАЩ УДАР (карамбол) – удар, при който се използуват подходящи техника и скорост, така че една или повече топки да се придвижат спрямо другата(другите) по такъв начин, че когато ударът завърши топките да спрат достатъчно близко една до друга и да дадат възможност за относително добра и лесна възможност за отбелязване на точка при следващия удар.

GRIP (грип) = (общо) – мястото, където щеката се държи със задната ръка. При някои модели щеки има сложени допълнителни аксесоари (навит конец,силиконова подложка и др.) в зависимост от предпочитанията на играча.

GULLY TABLE (гъли тейбъл) = МАСА С ЖЛЕБОВЕ (при билярд с отвори) – маса с джобове и система за връщане на топките, която позволява на топките, след вкарването им в някой джоб, да се придвижат самостоятелно в специално място при единия край на масата.

HANDICAPPING (хендикепинг) = ХАНДИКАП (НАЛАГАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯ)(общо) – изменения при отбелязването на точките и/или в правилата на играта, които позволяват на играчи с различни възможности да се състезават при по-сравними условия.

HEAD OF TABLE (хед ъф тейбъл) = ДОЛНА ЧАСТ НА МАСАТА (общо) – краят на масата за билярд (с отвори или карамболен), от който се прави началния разбиващ удар; този край обикновено се маркира с табелка с името на производителя на масата.

HEAD SPOT (хед спот) = ДОЛНА МУШКА (общо) - точка при прислона на масата, където се пресичат въображаемите линии, теглени между централните диаманти на късите бордове и вторите диаманти на страничните дълги бордове.

HEAD STRING (хед стринг) = МЕЖДА НА ДОЛНА МУШКА (общо) – въображаема линия при прислона на масата, спусната между вторите диаманти на дългите бордове, минаваща през долната мушка.

HICKEY (хики) = ГРЕШКА (снукър) – всяка една грешка.

HIGH RUN (хай рън) = (14.1 продължителен пул) – по време на определена част от играта, най-големият брой топки, вкарани по време на една част (ининг).

INNING (ининг) = ИНИНГ (ЧАСТ ОТ ИГРАТА) (общо) – един ред (тур) игра на играча на масата, който може да продължи и няколко нареждания при някои игри на билярд с отвори.

IN HAND (ин хенд) – виж "CUE BALL IN HAND"(кю бол ин хенд).

IN HAND BEHIND THE HEAD STRING (ин хенд бихайнд дъ хед стринг) – виж "CUE BALL IN HAND"(кю бол ин хенд).

IN-OFF (ин-оф) = (снукър) – възможен вариант за загуба; това е, когато топката-бияч бъде вкарана в джоб. Това при снукъра е еквивалентно на термина "SCRATCH"(скреч).

IN THE RACK (ин дъ рек) = (14.1 продължителен пул) – топката, която ще се намесва за пренареждането на топките-мишени при 14.1 продължителен пул след първото нареждане.

JAW (джоу) = (при билярд с отвори) – скосената част на борда, която е срязана под ъгъл, за да оформи отвора на масата към джоба.

JAWED BALL (джоуд бол) = ВИСЯЩА ТОПКА (при билярд с отвори) – най-общо терминът се отнася за топка, която не може да падне в джоба, тъй като балансира напред-назад на ръба на джоба.

JOINT (джоинт) = СГЛОБКА (общо) – при щеките от две части, устройството за навиване на едната част в другата, което се намира приблизително на средата на дължината на щеката.

JUMP SHOT (джъмп шот) = ПРЕСКОК (общо) – удар, при който топката-бияч или топката-мишена нарочно се повдига от нивото на масата.

JUMPED BALL (джъмпд бол) = ПОДСКОЧИЛА ТОПКА (общо) – топка, която е била повдигната над нивото на масата в резултат на удар; топка, която е ударена по такъв начин, че е прескочила друга топка.

KEY BALL(кий бол) = КЛЮЧОВА ТОПКА (14.1 продължителен пул) – четиринадесетата топка от всяко нареждане; нарича се "ключова", защото е изключително важно да бъде на добра позиция за началния разбиващ удар след пренареждането на топките.

KICK SHOT (кик шот) = УДАР С ОТСКОК (общо) – удар, при който топката-бияч отскача от един или няколко борда, преди да удари топката-мишена или да отбележи точка.

KILL SHOT (кил шот) = виж "DEAD BALL SHOT"(дед бол шот).

KISS (кис) = (общо) – докосване между топки (виж и "KISS SHOT"-кис шот).

KISS SHOT (кис шот) = (при билярд с отвори) – удар, при който топката-бияч удря повече от една топка-мишена; например, топката-бияч може да отскочи от една топка-мишена и да удари друга, като вкара в джоба последната. Удари, при които топките-мишени правят карамбол с една или повече топки-мишена, които се вкарват в джобове. (Наричат се също карамболни удари).

KITCHEN (кичън) = (при билярд с отвори) – разговорен термин, описващ частта от масата между междата на долната мушка и борда на долната част (прислона). (Наричана също зона зад междата на долната мушка).

LAG (лаг) = (карамбол) – удар, при който топката-бияч се удря в три или повече борда, преди да удари топка-мишена.

LAG FOR BREAK (лаг фор брейк) = (общо) – процедура за определяне играча, който да започне играта. Всеки играч изстрелва по една топка от преди междата на долната мушка към борда на тавана, опитвайки се да върне топката колкото е възможно по-близо до борда на прислона.

LEAVE (лийв) = (при билярд с отвори) – разположението на топките след удара на играча.

LONG (лонг) = "ДЪЛГА" (общо) – отнася се за топка, която, поради страничен удар и скорост, се движи по траектория с по-големи ъгли, отколкото са стандартните, ако тази топка е била ударена с нормален страничен удар и умерена скорост.

LONG STRING (лонг стринг) = (при билярд с отвори) – линия, теглена от центъра на борда при прислона до горната мушка (и след нея, ако е необходимо), по която се разполагат топките.

LOSING HAZARD (лузинг хазард) = ГУБЕЩ УДАР (снукър) – получава се, когато след удар по топка-мишена, топката-бияч попада в джоб.

LOT (лот) = ЖРЕБИЙ (общо) – използуване на процедури, несвързани с билярдни умения, за определяне на първия играч или на реда на игра. Най-популярните използвани методи са хвърляне на монета, теглене на сламки, теглене на карти или теглене на зърна или топки.

MASSE SHOT (мас шот) = МАСЕ (общо, карамбол) – удар, при който се придава много силно странично движение на топката-бияч, при който задния край на щеката се повдига на ъгъл между 30 и 90 градуса спрямо повърхността на масата. Обикновено топката-бияч се движи в дъга, като широчината на дъгата се определя от височината на повдигане на задната част на щеката.

MATCH (мач) = МАЧ (СРЕЩА, ИГРА) – продължителността на играта, която се счита от момента, когато играчите са готови да започнат играта до момента на приключване на решаващата игра.

MECHANICAL BRIDGE(микеникъл бридж) = МЕХАНИЧЕН УДЪЛЖИТЕЛ (общо) – специално приспособление от бронз или пластмаса поставено на дълга дръжка (или щека), което дава опора на предната част на щеката при удари, при които топката-бияч трудно се достига с нормална ръка и щека. Също така се нарича "кръч" (crutch) или "рейк" (rake).

MISCUE (мискю) = ПОГРЕШЕН УДАР (общо) – удар, при който върхът на щеката удря топката-бияч неправилно. Обикновено краят на щеката се плъзга странично по топката, без да се нанесе искания удар. Ударът обикновено се познава по острия звук и зацапването на края на щеката и/или топката на мястото на контакта.

MISS (мис) = ПРОПУСК (общо) – несполука при изпълнението на завършен удар.

MISS (мис) = ПРОПУСК (снукър) – решението, което съдията обявява при игра на снукър, ако прецени, че играчът не е направил всичко по своите възможности, за да удари топката, по която играе.

NATURAL (нечъръл) = ОБИКНОВЕН УДАР (карамбол) – удар, за чието изпълнение се изискват само нормални, естествени ъгъл и сила; прост и лесно забележим при отбелязването на точка.

NATURAL ENGLISH (нечъръл инглиш) = ЕСТЕСТВЕН СТРАНИЧЕН УДАР (общо) – леко странично въртене (спин), придадено на топката-бияч, което подпомага движението й по траекторията с естествено въртене и малко повече скорост, отколкото при централен удар.

NATURAL ROLL (нечъръл рол) = ЕСТЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ (общо) – движение на топката-бияч когато е направен страничен удар.

NIP DRAW(нип дроу) = (общо) – къс, остър удар, прилаган когато един нормален удар ще доведе до фал, поради връщане на топката-бияч обратно и повторен удар в края на щеката.

NURSES (нърсиз) = ГРУПИРАНЕ НА ТОПКИ ЗА КАРАМБОЛ (карамбол) – техники, които се използуват за задържане на топките близо до бордовете и една до друга, по този начин давайки възможност за поредица от относително лесни възможности за постигане на точки.

OBJECT BALLS (обджект болс) = ТОПКИ-МИШЕНИ (общо) – всички други топки, освен топката-бияч, по време на удар.

OBJECT BALL, THE (дъ обджект бол) = ТОПКАТА-МИШЕНА (при билярд с отвори) – точно определената топка-мишена, по която се играе при определен удар.

ON BALL (он бол) (снукър) = виж "BALL ON"(бол он).

OPEN BREAK (опън брейк) = (при билярд с отвори) – изискването в някои игри играчът да извади минимум 4 топки от пирамидата към бордовете при разбиването, за да се счита ударът за правилен.

OPENING BREAK SHOT (оупънинг брейк шот) = НАЧАЛЕН РАЗБИВАЩ УДАР (РАЗБИВАНЕ НА ПИРАМИДАТА) (общо) – първият удар в една игра.

PEAS (пийс) = (при билярд с отвори) – малки пластмасови или дървени топки, номерирани от 1 до 15 или 16, специално използувани при дефинирането на правилата на някои игри.

PILLS(пилс) = (при билярд с отвори) – виж горното.

PLANT (плант) = (снукър) – разположение на две или повече червени топки, което позволява някоя топка да бъде вкарана в джоб с комбиниран удар (combination shot).

POSITION (пъзишън) = ПОЛОЖЕНИЕ (РАЗПОЛОЖЕНИЕ)(общо) – мястото, където се намира топката-бияч при всеки един удар, свързано със следващия планиран удар. Също се нарича и шейп(shape).

POT (пот) = (снукър) – вкарване в джоб на топка-мишена.

POWDER (паудър) = (общо) – талк или друго финно, прахообразно вещество, което се използува за улесняване на свободното и леко движение на предния край на щеката през удължителя (bridge).

POWER DRAW SHOT (пауър дроу шот) = СИЛЕН УДАР (общо) – много силен удар по топката-бияч (виж "FORCE DRAW").

PUSH SHOT (пуш шот) = УДАР С ДОБУТВАНЕ (общо) – удар, при който върхът на щеката има контакт с топката-бияч повече от допустимото време за нормален и правилен (допустим) удар.

PYRAMID (пирамид) = ПИРАМИДА (при билярд с отвори) – разполагане на топките-мишени в триъгълна група (като топката на предния връх се поставя на горната мушка – FOOT SPOT), използвано за начало на много игри на билярд с отвори.

PYRAMID SPOT (пирамид спот) = (снукър) – същото като PINK SPOT (място на розовата топка). Точката се маркира на половината разстояние между централния спот (center spot) и челото на горния борд (top cushion).

RACE (рейс) = СЪСТЕЗАНИЕ (общо) – предварително определен брой игри, необходими за спечелване на мач или сет. Например, мач, при който се играе до 11 победи от 21 игри, се нарича "състезание до 11" (race to 11) и се играе докато един играч спечели 11 игри.

RACK (рек) = ТРИЪГЪЛНИК – триъгълното приспособление, използувано за събиране на топките и оформянето на пирамидата, необходима за съответната игра.

RAILS (рейлз) = РАМКА (общо) – горната част на масата, непокрита със сукно, към която се захващат бордовете. Бордовете на тавана и на прислона са късите бордове на тези страни на масата; левият и десният борд са дългите бордове, определени като започващи от прислона и завършващи при тавана на масата.

RED BALL (ред бол) = ЧЕРВЕНА ТОПКА (карамбол) – червената топка-мишена. (Също е и име за игра на билярд с три борда).

REST (рест) = (снукър) – металния удължител (мост) при снукъра.

REVERSE ENGLISH(ривърс инглиш) = (общо) – странично въртене (спин), придадено на топката-бияч, което дава обратна посока, спрямо естествената посока на бияча – т.е. вътрешен страничен удар.

ROUND ROBIN (раунд робин) = (общо) – вид турнир, при който всеки един състезател се среща със всеки друг състезател по веднъж (всеки срещу всеки).

RUNNING ENGLISH (рънинг инглиш) = (общо) – странично въртене (спин), придадено на топката-бияч, вследствие на което тя отскача от топка-мишена или от борд под по-малък ъгъл и с по-голяма скорост, отколкото ако е била ударена с нормален прав удар.

RUN (рън) = ПОРЕДИЦА (общо) – общия брой на последователни удари, точки или отчитания, направен от един играч в една част (ининг). Терминът се използува също така и за да обозначи общия брой спечелени "малки игри" (short-rack games) без пропуснат удар в един мач или турнир.

SAFETY (сейфти) = БЕЗОПАСНА ТОПКА (общо) – защитно разположение на топките, така че да се намалят шансовете на противника да отбележи. (Естеството и правилата на безопасната игра се определят различно в различните игри). Инингът на един играч приключва след едно безопасно отиграване (safety play).

SCRATCH (скреч) = ФУКС (СЛУЧАЙНО ОТБЕЛЯЗАНА ТОЧКА) (карамбол) – отбелязването случайно на точка, поради неочакван удар по топка, непредвиден удар и т.н.

SCRATCH (скреч) = (при билярд с отвори) – попадането на топката-бияч в джоб след удар.

SEEDING (сийдинг) = ПОСТАВЯНЕ (общо) – предварително начално подреждане или последващо пренареждане на играчите при турнири.

SET (сет) = СЕТ (общо) – предварително уточнен брой игри, необходими за победа в един мач.

SHAFT (шафт) = (общо) – по-тънката част на щеката, на чийто край се поставя върха (cue tip). При щека от две части, шафт-а е от върха на щеката до сглобката (свръзката).

SHAKE BOTTLE (шейк ботъл) = – виж "BOTTLE"(ботъл).

SHOT (шот) = УДАР – действие, което започва в момента когато върхът на щеката докосне топката-бияч и завършва когато всички топки в играта спрат да се движат и въртят.

SHOT CLOCK (шот клок) = (общо) – всяко едно времеизмервателно приспособление, което измерва интервала време, в който играчът може да изпълни един удар. Времеизмервателното приспособление трябва да има поне функциите на хронометър – връщане на 0, старт и стоп. Един обикновен ръчен часовник без функции на хронометър не би бил достатъчен.

SHORT (шорт) = КЪСА ТОПКА (общо) – отнася се за топка, която поради страничен удар се движи по треактория с по-малки ъгли, отколкото ако е била ударена с нормален прав удар.

SHORT-RACK (шорт рек) = (при билярд с отвори) – игри, при които се използуват по-малко от 15 броими топки-мишени.

SINGLE ELIMINATION(сингъл елиминейшън) = ЛЕСНА ЕЛИМИНАЦИЯ (общо) – вид турнир, при който всяка една загуба елиминира играча от състезанието.

SNAKE (снейк) = ЗМИЯ (карамбол) – страничен удар, при който топката-бияч удря 3 или повече пъти бордовете, но това са не повече от  два борда (т.е. топката се удря в един борд минимум 2 пъти). Наричан също така и double-the-rail shot (т.е. двоен удар по борда).

SNOOKERED (снукърд) = (снукър) – състояние, при което мястото, където се намира топката-бияч на играча, който е на ред, е такова, че той не може да стреля по права линия и да удари някъде повърхността на "он бол" (топка за игра) с топката-бияч (тъй като топки, които не са за игра блокират треакторията).

SPLIT DOUBLE ELIMINATION (сплит дабъл елиминейшън) = (общо) – разновидност на турнира на двойна елиминация, при който полето е разделено на секции, като единият играч играе от всяка една от секциите, борейки се за шампионската титла, при един единичен открит (публичен) мач за титлата.

SPLIT HIT (сплит хит) = УДАР В РАЗРЕЗ (общо) - удар, при който не може да се определи коя топка-мишена е ударена първа от бияча, поради близкото разположение на топките-мишени.

SPOT (спот) = (общо) – тънко кръгло парче тъкан или хартия, залепено на сукното, указващо някакво място (например, горна мушка, централна мушка, долна мушка); също така израз, описващ хендикап.

SPOT BALL (спот бол) = (карамбол) – бяла топка, разграничена от бялата топка на противника с една или повече маркировки – обикновенно точки, триъгълничета или кръгчета.

SPOT SHOT (спот шот) = (общо) - играчът стреля по топка на горна мушка с топка-бияч, поставена на произволно място (кю бол ин хенд) зад междата на долната мушка.

SPOTTING BALLS (спотинг болз) = ВРЪЩАНЕ НА ТОПКИ (общо) – връщане на топки на масата на определени места, определени от специфичните правила на играта.

STANCE (станс) = СТОЙКА (общо) – положение на тялото по време на удар.

STOP SHOT(стоп шот) = (при билярди с отвори) – удар, при който топката-бияч спира веднага след като е ударила топката-мишена и обикновено остава на нейното място.

STRIKER (страйкър) = (снукър) – играч, който ще изпълни удар и все още не е завършил ининга си.

STROKE (строук) = (общо) – движението на щеката по време на изпълнение на удар.

SUCCESSIVE FOULS (съксесив фоулс) = ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ФАЛОВЕ (при билярд с отвори) – фалове, правени от един играч при последователни удари, наричани също и consecutive fouls.

TABLE IN POSITION (тейбъл ин позишън) = (общо) – термин, посочващ, че топките-мишени не са били разместени след удар (т.е. не е имало контакт с нито една от тях).

THROW SHOT (троу шот) = (при билярд с отвори) – 1. Страничен удар, при който се променя и треакторията на движение на топката-мишена. 2. Комбиниран удар по фроузън топка (близнаци или бордова топка) или топки много близки една до друга или до някой от бордовете, при който удар докосването на първата топка до втората топка променя линията на удара от центъра на двете топки.

TIME SHOT (тайм шот) = (общо) – удар, при който топката-бияч (най-често) премества друга топка на нова позиция, след което продължава да се движи до удар с една от преместените топки, която влиза в един от джобовете.

TOP CUSHION (топ къшън) = (снукър) – борда, който се намира при тавана на масата.

YELLOW BALL (йелоу бол) = ЖЪЛТА ТОПКА (карамбол) – за международни състезания "спот топката" е заменена с жълта топка без каквито и да е знаци по нея.Back to Top